Evolució del Covid-19 en Espanya Covid-19 Evolution in Spain

1. Llengua valenciana: Informes diaris sobre un model de Dinàmica de Sistemes per a calcular l’evolució del Covid-19 en Espanya: predicció dia a dia i a llarc determini.

2. English language: Daily reports about a System Dynamics model to compute the Covid-19 evolution in Spain: day to day and long time term prediction

 

Informe-Covid-19-Espanya-24-Març

Report-Covid-19-Spain-March-24

Informe-Covid-19-Espanya-25-Març

Report-Covid-19-Spain-March-25

Informe-Covid-19-Espanya-26-Març

Report-Covid-19-Spain-March-26

Nota de la previsió del dia 27 de Març: despuix de dos dies prevent-se el màxim d’endenyats per al 6 d’abril, este s’alvança un dia al 5 d’abril, en una significativa estimació a la baixa del número màxim d’endenyats.

Informe-Covid-19-Espanya-27-Març

Remark for the 27 March prediction: after two days of the infected population maximum for April 6, it advances one day for April 5, with a significant lower estimation for the infected population maximum.

Report-Covid-19-Spain-March-27

Nota de la previsió del dia 28 de Març: se confirmen les mateixes previsions del màxim d’endenyats que el dia d’ahir.

Informe-Covid-19-Espanya-28-Març

Remark for the 28 March prediction: the today predictions for the infected population maximum are confirmed to be the same than yestarday.

Report-Covid-19-Spain-March-28

Nota de la previsió del dia 29 de Març: hui la previsió del màxim s’alvança un dia al 4 d’abril, en una significativa estimació a la baixa del número màxim d’endenyats.

Informe-Covid-19-Espanya-29-Març

Remark for the 29 March prediction: today the prediction of the maximum advances to April 4, with a significant lower estimation for the infected population maximum.

Report-Covid-19-Spain-March-29

Nota de la previsió del dia 30 de Març: hui la previsió del màxim seguix en el dia 4 d’abril, en una estimació del màxim d’endenyats similar a la d’ahir.

Informe-Covid-19-Espanya-30-Març

Remark for the 30 March prediction: today the prediction of the maximum continues on April 4, with a similar estimation for the infected population maximum, compared with the yestarday prediction.

Report-Covid-19-Spain-March-30

Nota de la previsió del dia 31 de Març: hui la previsió del màxim seguix en el dia 4 d’abril, en una estimació del màxim d’endenyats similar a la d’ahir.

Informe-Covid-19-Espanya-31-Març

Remark for the 31 March prediction: today the prediction of the maximum continues on April 4, with a similar estimation for the infected population maximum, compared with the yestarday prediction.

Report-Covid-19-Spain-March-31

Nota de la previsió del dia 01 d’Abril: hui la previsió del màxim s’alvança 1 dia a despusdemà, 3 d’abril, en una estimació del màxim d’endenyats apreablement menor.

Informe-Covid-19-Espanya-01-Abril

Remark for April 01 prediction: today the prediction of the maximum advances 1 day for past tomorrow, on April 3, with a significant lower estimation for the infected population maximum.

Report-Covid-19-Spain-April-01

Nota de la previsió del dia 02 d’Abril: hui no hi ha canvis significatius respecte al dia d’ahir; el màxim serà demà 3 d’abril segons el model, en una estimació del màxim d’endenyats similar. Si despuix d’uns dies esta previsió fallara, tractaríem de millorar el model.

Informe-Covid-19-Espanya-02-Abril

Remark for April 02 prediction: there are not significant changes from yesterday; following the model, the prediction of the maximum will be tomorrow April 3, with a similar estimation for the infected population maximum. If after a few days this prediction failed, we would trye to improve the model.

Report-Covid-19-Spain-April-02

Nota de la previsió del dia 03 d’Abril: més que som conscients que hui prevem que alcancem el màxim d’infectats, pero la previsió està un poc llunt de la real, seguirem fent previsions. Si en pròxims dies no fórem capaços de reproduir les tendències reals, revisaríem el model o deixaríem el model per conclòs.

Informe-Covid-19-Espanya-03-Abril

Remark for April 03 prediction: although we are aware that today we predict to reach the maximum of infected population, but the predicction is far from the current one, we will continue predicting. If in the next days we were not able to reproduce the current trends either we would review the model or we would leave the work.

Report-Covid-19-Spain-April-03

Nota de la previsió del dia 04 d’Abril: havem recalibrat el model des del dia 26 de Febrer, quan les senyes escomencen a ser significatives en el número d’endenyats. Molt important: el Govern Espanyol està proporcionant malament les senyes dels endenyats, ya que només dona cada dia els acumulats dels nous contagiats. Les senyes reals dels endenyats se calculen com els endenyats del dia anterior + els cotagiats del dia – els fallits pel Covid-19 del dia – els recuperats del dia. Ademés, el model indica que els recuperats tenen certa capacitat de contagiar. El model també indica que pel moment el pic està llunt d’alcançar-se.

Informe-Covid-19-Espanya-04-Abril

Remark for April 04 prediction: the model has been recalibrated from February 26, when the infected population data are significant. Very important: the Spanish Government provides a bad information about the infected population due to it just accumulates every day the new infected population. The real data must be computed as the infected of the last day + the daily infected – the daily deaths by the Covid-19 – the daily recovered population. In addition, the model indicates that the recovered population can produce new infected. The model indicates as well that the peak is still far to be reached.

Report-Covid-19-Spain-April-04

Nota de la previsió del dia 06 d’Abril: despuix d’un dia de dumenge i tot este matí de treball intens, recuperem l’hipòtesis inicial de que els recuperats no infuencien en la producció de nous contagis. D’eixa forma, i seguint considerant que les senyes reals dels endenyats del dia se calculen com els endenyats del dia anterior + els contagiats del dia – els fallits pel Covid-19 del dia – els recuperats del dia, trobem que el pic d’endenyats s’alcançà el dia 3 d’Abril.

Informe-Covid-19-Espanya-06-Abril

Remark for April 06 prediction: after a Sunday and all this morning of a hard work, the initial hypothesis that the recovered population does not influence on the new infected is considered again. Following with the idea that the day’s infected must be computed as the infected of the last day + the daily infected – the daily deaths by the Covid-19 – the daily recovered population, the peak is found to happen on April 03.

Report-Covid-19-Spain-April-06

Nota de la previsió del dia 07 d’Abril: havem incorporat les millores fetes al model pels nostres companyons d’investigació: Antonio Caselles i Maria T. Sanz. Ells han simplificat el model, introduïnt retarts constants, i han usat l’algoritme genètic que conté el programa SIGEM d’Antonio Caselles en el que s’han programat les equacions en diferències finites. L’algoritme genètic usat optimisa la calibració imitant matemàticament la selecció natural en l’evolució de les espècies. També incorporem predicció d’endenyats i contagiats acumulats a curt i llarc determini. A curt determini sempre a partir del dia corrent. Al proporcionar la predicció dels contagiats acumulats, se podrà comparar en les senyes reals que anirà proporcionant el govern d’Espanya. A llarc determini trobem que el pic d’endenyats s’alcançà el dia 6 d’abril.

Informe-Covid-19-Espanya-07-Abril

Remark for April 07 prediction: we have incorporated the improvements made to the model by our fellow researchers: Antonio Caselles and Maria T. Sanz. They have simplified the model, incorporating constant delays, and they have used the genetic algorithm contained in Antonio Caselles’ SIGEM program, in which the finite difference equations have been programmed. The genetic algorithm used optimizes the calibration by mathematically mimicking the natural selection in species evolution. We also incorporate prediction of accumulated short-term and long-term infections. In the short-term always from the current day. By providing the prediction of the accumulated infections, it can be compared with the real data that will be provided by the government of Spain. At long-term the peak is found that happened on April 06.

Report-Covid-19-Spain-April-07

Nota de la previsió del dia 08 d’Abril: les senyes proporcionades pel Govern Espanyol no ballen debades, i per tots els interlocutors és reconegut. Això fa que la predicció també balle dia a dia. Esperem no obstant que si apleguem a construir un model estocàstic, pugam  proporcionar prediccions en intervals de confiança. Pel moment la predicció de hui dona el màxim per a hui mateix, 8 d’abril.

Informe-Covid-19-Espanya-08-Abril

Remark for April 08 prediction: the data provided by the Spanish Government are universally recognised to be bad. That implies very data-dependent predicctions. However, we hope to build in a close future a stochastic model, which would provide predictions with confidence intervals. By the moment the peak is found that happens today April 08.

Report-Covid-19-Spain-April-08

Nota de la previsió del dia 09 d’Abril: estimats llectors, demanem disculpes per la mala interpretació de les senyes que proporciona el Govern Espanyol: quan les fa oficials se referix als del dia anterior. De fet, d’eixa forma, les nostres prediccions són molt més acertades. Per esta raó, la predicció de hui dona el màxim per a hui mateix, 9 d’abril, en un llauger increment del balanç d’endenyats.

Informe-Covid-19-Espanya-09-Abril

Remark for April 09 prediction: dear readers, we apologise our bad interpretation about the every day data provided by the Spanish Government: when the data are presented, they are referred to the last day. In fact, our prediccions are more accurated like this. Due to this new interpretation, the peak is found that happens today April 09, with a slight increase of the infected balance population.

Report-Covid-19-Spain-April-09

Nota de la previsió del dia 10 d’Abril: la predicció del model seguix sent que el màxim s’alcançà ahir 9 d’abril, en un llauger descens del balanç d’endenyats.

Informe-Covid-19-Espanya-10-Abril

Remark for April 10 prediction: the model prediction continues being that the peak was reached yesterday April 09, with a slight decrease of the infected balance population.

Report-Covid-19-Spain-April-10

Nota de la previsió del dia 11 d’Abril: l’error relatiu donat ahir pel model per a hui és del 0.4%, és dir, d’una gran precisió en la predicció a un dia. Per una atra banda, les noves senyes canvien la predicció del màxim d’endenyats per a demà 12 d’abril, en un llauger increment del balanç d’endenyats, i una preocupant recuperació en un futur pròxim. Esperem que les noves senyes conseqüència de les mides preses pel Govern desmentixquen eixe repunt.

Informe-Covid-19-Espanya-11-Abril

Remark for April 11 prediction: the model relative error given yesterday for today is a 0.4%, i.e., of a very good accuracy for one day prediction. On the other hand, the new data change the maximum prediction of infected population for tomorrow April 12, with a slight increase, and a worrying recovering for a close future. We hope that the new data, consequence of the Government’s measures, denie this rise.

Report-Covid-19-Spain-April-11

Nota de la previsió del dia 12 d’Abril: l’error relatiu donat pel model per al número de casos acumulats de hui és del 0.8%, és dir, d’una gran precisió en la predicció a un dia. Per una atra banda, la predicció del màxim d’endenyats seguix sent per a hui 12 d’abril, en un llauger increment del balanç d’endenyats, i una llaugera tendència a la baixa en un futur pròxim.

Informe-Covid-19-Espanya-12-Abril

Remark for April 12 prediction: the model relative error given by the model for the today accumulated cases is 0.8%, i.e., a very good accuracy for one day prediction. On the other hand, the maximum prediction of infected population continues being today April 12, with a slight increase of infected population, and a slight trend to decrease for a close future.

Report-Covid-19-Spain-April-12

Nota de la previsió del dia 14 d’Abril: despuix d’un dia d’absència per motius personals, l’error relatiu donat pel model per al número de casos acumulats de fa dos dies era del 1.8 %, és dir, d’una gran precisió en la predicció a un dia. Per una atra banda, la predicció del màxim d’endenyats s’ha alvançat un dia,  l’11 d’abril, en un llauger increment del balanç d’endenyats, i una llaugera pero més ferma tendència a la baixa. Pareix que anem per bon camí.

Informe-Covid-19-Espanya-14-Abril

Remark for April 14 prediction: after a day absence due to personal reasons, the model relative error for the accumulated cases from to days ago is 1.8%, i.e., a very good accuracy for one day prediction. On the other hand, the maximum prediction of infected population advances one day to April 11, with a slight increase of infected population, and a slight but more solid trend to decrease. It seems a promising prediction.

Report-Covid-19-Spain-April-14

Nota sobre l’informe del dia 15 d’Abril: l’arreplegada de senyes baix unes condicions diferents degut als tests i al reconte d’endenyats asintomàtics trenca les tendències dels últims dies del model: el pic dels endenyats ha desaparegut, tornant-se a una preocupant tendència futura a l’alça.

Informe-Covid-19-Espanya-15-Abril

Remark about April 15 report: the collection of data under different conditions, such as tests or asymptomatic infected, breaks the model trends of the last days: there is an  absence of an infected population peak, and a return to an increasing trend future is a  worrying present aspect of the crisis.

Report-Covid-19-Spain-April-15

Nota sobre l’informe del dia 16 d’Abril: l’arreplegada de senyes baix unes condicions diferents degut als tests ràpits i al reconte d’endenyats asintomàtics seguix trencant, com ahir, les tendències dels últims dies del model: el pic dels endenyats ha desaparegut, seguint en una preocupant tendència futura a l’alça. No obstant, l’error relatiu comés en la nostra predicció per a ahir és del 0.74%, és dir, seguix sent un model en un alt nivell de fiabilitat.

Informe-Covid-19-Espanya-16-Abril

Remark about April 16 report: the collection of data under different conditions, such as quick tests or asymptomatic infected, breaks like yesteday the model trends of the last days: the infected population peak goes on missing, and the increasing trend future goes on being a worrying present aspect of the crisis. However, the model relative error obtained for yesterday is 0.74%, i.e., the model goes on having a high level of reliability.

Report-Covid-19-Spain-April-16

Nota sobre els informes del dies 17  i 18 d’Abril: estimats llectors, mentres les autoritats públiques no fiquen a la nostra disposició les senyes del Covid-19 correctament, no podem fer prediccions fiables en el nostre model. Esperarem que se done eixa circumstància.

Remark about April 17 and 18 reports: dear readers, while the corresponding state rulers do no provide the correct Covid-19 data, we can not provide reliable model predictions. We will wait for this fact happens.

Nota sobre l’informe del dia 23 d’Abril: estimats llectors, retornem en les nostres prediccions. Les noves senyes, que parcialment s’han regularisat des del dia 16 d’abril, tenint en conte les condicions del Govern Espanyol, preveuen que el pic dels endenyats està llunt d’alcançar-se, seguint en una tendència futura a l’alça.

Informe-Covid-19-Espanya-23-Abril

Remark about April 23 report: dear readers, we are being back with our prediccions. The new data, partially regularised from April 16, considering the Spanish Government conditions, predict that the infected population peak is far to be reached, with a trend to increase in a close future.

Report-Covid-19-Spain-April-23

Nota sobre l’informe del dia 24 d’Abril: el model seguix tenint una gran fiabilitat ya que l’error relatiu de la predicció d’ahir fon del 0.05 % per als contagiats acumulats. Per una atra banda, continua la tendència d’ahir en les noves senyes regularisades: el pic dels endenyats està llunt d’alcançar-se, seguint en una tendència futura a l’alça.

Informe-Covid-19-Espanya-24-Abril

Remark about April 24 report: the model goes on predicting with a high reliability due to the relative error was 0.05 % for the yesterday accumulated infected prediction. Besides, the yesterday trend goes on with the new regularised data: the model predicts that the infected population peak is far to be reached, with a trend to increase in a close future.

Report-Covid-19-Spain-April-24

Nota sobre l’informe del dia 25 d’Abril: el model seguix tenint una gran fiabilitat ya que l’error relatiu de la predicció d’ahir fon del 0.07 % per als contagiats acumulats. Per una atra banda, continua la tendència dels últims dies: el pic dels endenyats està llunt d’alcançar-se, seguint en una tendència futura a l’alça.

Informe-Covid-19-Espanya-25-Abril

Remark about April 25 report: the model goes on predicting with a high reliability due to the relative error was 0.07 % for the yesterday accumulated infected prediction. Besides, the last days trend goes on: the model predicts that the infected population peak is far to be reached, with a trend to increase in a close future.

Report-Covid-19-Spain-April-25

Nota sobre l’informe del dia 26 d’Abril: per motius personals hui no podem presentar l’informe. No obstant, no volem deixar de fer una crítica a lo que representa la baixa cultura científica dels nostres polítics de tots els signes. La prova és que ni l’actual Govern Espanyol ni cap partit de l’oposició ha deixat clar que el balanç d’endenyats diaris és l’observable més representatiu de l’evolució de l’epidèmia. No obstant, afortunadament per a tots, eixe balanç baixà dels 105150 endenyats de despusahir als 104708 endenyats d’ahir. Esperem seguir en eixa tendència.

Remark about April 26 report: due to personal reasons we are unable to submit the report today. However, we do not want to stop criticizing what represents the low scientific culture of our politicians of all signs. The proof is that neither the current Spanish Government nor any opposition party has made it clear that the daily infected population balance is the most representative observable of the epidemic evolution. However, fortunately for all, that balance decreased past yesterday from 105150 infected to 104708 infected yesterday. We look forward to continuing that trend.

Nota sobre l’informe del dia 05 de Maig: despuix d’uns dies d’esperar a noves senyes regularisades, ara des del dia 1 de Març, la predicció mostra que el pic dels endenyats s’alcançà el 27 d’abril, seguint en una suau tendència futura a la baixa.

Informe-Covid-19-Espanya-05-Maig

Remark about May 05 report: after some days waiting for the new regularised data, now from March 1, the model prediction provides that the infected population peak was reached on April 27, with a smooth trend to decrease in a close future.

Report-Covid-19-Spain-May-05